རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་

བཤེར་འདྲེན་བསྒར་འཛུད་གླེང་སྒྲོམ་ནང་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་མི་འདྲ་བ་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་ཆོག་ གཤར་བྱང་ལ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གཏན་འཁེལ་བྱ་ དེ་བཞིན་བཤེར་འདྲེན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོད་གཞི་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

བཤེར་འདྲེན་རིམ་པའི་ནང་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་མི་འདྲ་བ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་

 1. བཤེར་འདྲེན་ནམ་གཤར་བྱང་ནང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ བཤེར་འདྲེན་རྩོམ་སྒྲིག་/དཀར་ཆག་ འདེམས་དགོས།

 2. བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. རིམ་པ་རེའུ་འགོད་ནང་གི་རིམ་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་རེའུ་མིག་ནང་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་བཟོ་ལྟར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 5. གཏན་འཁེལ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ <

 6. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དཀར་ཆག་ནང་གི་གཤར་བྱང་ལ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་

བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་དཀར་ཆག་ནང་གི་གཤར་བྱང་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. དཀར་ཆག་ནང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ རྩོམ་སྒྲིག་བཤེར་འདྲེན་/དཀར་ཆག་འདེམས་དགོས།

 2. གཤར་བྱང་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. In the Level list click the heading level that you want to assign hyperlinks to.

 4. སྒྲིག་གཞི་ས་ཁོངས་ནང་ E# མདུན་གྱི་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 5. E མཇུག་གི་སྒྲོམ་ནང་ཙིག་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 6. ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཁ་བྱང་རིམ་པ་ཁག་ལ་གོང་བཤད་གོ་རིམ་བསྐྱར་སྤྱོད་བྱེད་པའམ་ རིམ་པ་ཡོད་ཚད་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ རིམ་པ་ཡོད་ཚད་ལ་རྣམ་གཞག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ལ་མཚན་འཇོག་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སུབ་པ་

བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་སུབ་པ་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་བཤེར་འདྲེན་གསར་འཛུགས་

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་བཤེར་འདྲེན་

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

ཡིག་ཚགས་མང་པོའི་བཤེར་འདྲེན་བཀབ་པ་

Please support us!