Hiding Text

ཡིག་དུམ་དང་ས་ཁོངས་སྤྱད་ཆོག་ ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡི་གེ་གབ་པའམ་མངོན།

ཡི་གེ་གབ་པའི་སྔོན་དུ་ ངེས་པར་དུ་གབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་སྤྱོད་པའི་འགྱུར་ཚད་གསར་འཛུགས་བྱེད།

To Create a Variable

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ [བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...]འདེམས་དགོས།

 2. "འགྱུར་ཚད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ "རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་གི་"འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. "རྣམ་གཞག་"རེའུ་འགོད་ནང་གི་"General"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. Type a name for the variable in the Name box, for example, Hide.

 5. Enter a value for the variable in the Value box, for example, 1.

 6. ཡིག་ཚགས་ནང་འགྱུར་ཚད་འདི་གབ་པར་བྱེད་ན་ མི་མཐོང་བ་འདེམས་དགོས།

 7. Click Insert and Close.

གབ་པའི་ཡི་གེ་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་ཡི་གེ་གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...]བདམས་རྗེས་ "བྱེད་ནུས་"འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. "རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་"གབ་པའི་ཡི་གེར་"རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. གབ་པའི་ཡི་གེ་སྒྲོམ་ནང་གབ་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱ།

 6. Click Insert and Close.

གབ་པའི་དུམ་བུ་

 1. དུམ་བུའི་ནང་དུ་གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེའི་གནས་སར་ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. "རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་"གབ་པའི་དུམ་བུར་"རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. Click Insert and Close.

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


གབ་པའི་ས་ཁོངས་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་གབ་པའི་ཡི་གེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. Choose Insert - Section.

 3. In the Hide area, select Hide, and then enter an expression in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 4. Click Insert.

Please support us!