ཤོག་སྨིན་དང་ཤོག་ཞབས་མི་འདྲ་བ་མཚན་འཇོག་བྱ་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཤོག་ངོས་མི་མཚུངས་པར་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་མི་མཚུངས་པ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ ཤོག་ངོས་འདི་རྣམས་ནང་ཤོག་སྨིན་དང་ཤོག་ཞབས་མི་འདྲ་བ་སྤྱོད། LibreOffice སྔོན་འགྲིག་གི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་མི་འདྲ་བ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ དཔེར་ན་འགོ་ཤོག་གཡོན་ཤོག་དང་གཡས་ཤོག་ དེ་མིན་ ད་དུང་རང་མཚན་འཇོག་གི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་གསར་འཛུགས་བྱ་ཆོག

You can also use the mirrored page layout if you want to add a header to a page style that has different inner and outer page margins. To apply this option to a page style, choose Format - Page Style, click the Page tab, and in the Layout settings area, choose “Mirrored” in the Page layout box.

དཔེར་ན་ ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་གྲངས་ཆ་ཡའི་ཤོག་སྨིན་མི་འདྲ་བ་མངོན།

 1. གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྟོང་ཆའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ།

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. རེའུ་འགོད་ནང་གི་"གཡས་ཤོག་"སྟེང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བཟོ་བཅོས་འདེམས་དགོས།

 4. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 5. Select Header on and click the Organizer tab.

 6. In the Next Style box, select "Left Page".

 7. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 10. Select Header on and click the Organizer tab.

 11. In the Next Style box, select "Right Page".

 12. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 13. ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟའི་རེའུ་འགོད་ནང་གི་"གཡས་ཤོག་"ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་དང་མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་ལ་བཟོ་ལྟ་འདི་ཉེར་སྤྱོད་བྱ།

 14. གཡོན་ཤོག་བཟོ་ལྟའི་ཤོག་སྨིན་ནང་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་ནང་འཇུག་བྱེད། ཤོག་ལྷེ་རྗེས་མར་ཡིག་ཚགས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱས་རྗེས་ གཡས་ཤོག་བཟོ་ལྟའི་ཤོག་སྨིན་ནང་ཡི་གེའམ་རིས་དབྱིབས་ནང་འཇུག་བྱ།

Please support us!