མཐུད་ཤོག་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་

ཡིག་དུམ་སྤྱད་དེ་ལས་སླ་པོའི་ངང་ནས་ཤོག་ཞབས་ནང་ཤོག་ལྷེ་འོག་མའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཆོག་

རྗེས་མཐུད་ཤོག་ལྷེ་གནས་དུས་ཁོ་ནར་ ཤོག་ཨང་འདི་མངོན།

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. འོད་རྟགས་ཤོག་ཞབས་ནང་འཇོག་པ་མ་ཟད་ བསྒར་འཛུད་ - ཡིག་དུམ་ - གཞན་དག་འདེམས་དགོས།

  3. ཡིག་དུམ་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཡིག་ཚགས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  4. རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་"ཤོག་ངོས་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ འདེམས་གཞི་རེའུ་འགོད་ནང་"ཤོག་ལྷེ་འོག་མའི་"ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    གལ་ཏེ་རྣམ་གཞག་ནང་"ཡི་གེ་"བདམས་ན་ ཡིག་དུམ་ནང་མངོན་ཐང་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད།

  6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཤོག་ཨང་ལྡན་པའི་ཡིག་དུམ་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Please support us!