ཁོངས་སམ་ཆ་རྐྱེན་ནང་སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་འཚོལ་བ་

ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཡིག་དུམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་ཁ་ཤས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད། དཔེར་ན་ གཤམ་གྱི་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་བརྒྱུད་ནས་སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་ལ་གཤིབ་བསྡུར་བྱ་ཆོག་

རྩིས་རྒྱག་རྟགས་

གོ་དོན་

== ཡང་ན་ EQ

མཚུངས་པ་

!= ཡང་ན་ NEQ

མི་མཚུངས་པ་


གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ཆ་རྐྱེན་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་དམིགས་འཛུགས་སྤྱོད་པོའི་ཡི་གེ་ནས་ཡོང་བ་གབ་པར་བྱེད།

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་གབ་པའི་ཡི་གེ་མངོན་པ།

  2. བསྒར་འཛུད་ - ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

  3. In the Hide area, select the Hide check box.

  4. ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་སྒྲོམ་ནང་ user_lastname == "Doe"ནང་འཇུག་བྱ་ དེའི་ནང་ "Doe" ནི་དེའི་ཡི་གེ་གབ་པའི་སྤྱོད་པོའི་རུས་མིང་ཡིན།

  5. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཡིག་ཚགས་འདི་ཉར་ཚགས་བྱ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ལག་རོགས་ནང་སྔར་བཞིན་གབ་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་མཐོང་ཐུབ།


གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གིས་མཚན་འཇོག་ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་དུས་སྤྱོད་པོའི་འགྱུར་ཚད་བེད་སྤྱོད་ཆོག་

སྤྱོད་པོའི་འགྱུར་ཚད་

གོ་དོན་

user_firstname

མིང་

user_lastname

རུས་མིང་

user_initials

བསྡུད་འབྲི་

user_company

ཀུང་སི་

user_street

ཁྲོམ་ལམ་

user_country

རྒྱས་ཁབ་

user_zipcode

སྦྲག་ཨང་

user_city

གྲོང་ཁྱེར་

user_title

ཁ་བྱང་

user_position

གནས་ས་

user_tel_work

གཞུང་དོན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་

user_tel_home

སྡོད་གནས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་

user_fax

བཪྙན་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་

user_email

Email address

user_state

གྲོང་ཁྱེར་


Please support us!