ཤོག་གྲངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེར་སྤྱོད་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལ་ཤོག་ངོས་མང་པོ་ཡོད་ན་ ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་གསར་འཛུགས་བྱ་ཆོག་ དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་མངོན་པ་ "pages" གཞིར་འཛིན་པ་ལས་ "page"གཞིར་མི་འཛིན།

  1. འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ཤོག་གྲངས་ཀྱི་གནས་སར་འཇོག

  2. བསྒར་འཛུད་ - ཡིག་དུམ་ - ཤོག་གྲངས་བདམས་རྗེས་སྟོང་མིག་གཅིག་ནང་འཇུག་བྱ།

  3. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

  4. Click "Conditional text" in the Type list.

  5. Type Page > 1 in the Condition box.

  6. Type Pages in the Then box.

  7. Type Page in the Else box.

  8. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!