ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་ དེ་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་དུས་ཡི་གེ་མངོན། དཔེར་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བྲིས་རྟགས་འཕྲིན་ཡིག་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

དཔེ་གཞི་འདིའི་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་ སྔོན་ལ་འགྱུར་ཚད་གསར་འཛུགས་དང་དེ་རྗེས་ཆ་རྐྱེན་གསར་འཛུགས་བྱེད།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་འགྱུར་ཚད་ལ་མཚན་འཇོག་བྱ་

དཔེ་གཞི་འདི་ཡི་ཆ་ཤས་དང་པོ་ནི་ཆ་རྐྱེན་མཚན་འཇོག་བརྗོད་པའི་འགྱུར་ཚད་ཡིན།

 1. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

 2. Click "Set variable" in the Type list.

 3. Type a name for the variable in the Name box, for example Reminder.

 4. Click "Text" in the Format list.

 5. Enter 1 in the Value box, and then click Insert.
  The Format list now displays a "General" format.

ཆ་རྐྱེན་དང་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མཚན་འཇོག་བྱ་

དཔེ་གཞིའི་ནང་གི་ཚན་པ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་སྤྱོད་པ་ དེ་མིན་ཡིག་ཚགས་ནང་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་ཡི་གེའི་གནས་ཟིན་རྟགས་ལ་སྤྱོད་པར་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 1. འོད་རྟགས་ཡི་གེའི་ནང་བཞག་ནས་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་ཡི་གེའི་གནས་སར་བསྒར་འཛུད་བྱ།

 2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

 3. Click "Conditional text" in the Type list.

 4. ཆ་རྐྱེན་སྒྲོམ་ནང་བྲིས་རྟགས་ EQ "3"ནང་འཇུག་བྱ། དེ་ཡང་ དཔེ་གཞིའི་ཆ་ཤས་དང་པོའི་མཚན་འཇོག་ཡིག་དུམ་གྱི་འགྱུར་ཚད་ 3 དང་མཚུངས་དུས་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མངོན་པར་བྱེད།

  གྲངས་ཀ་ "3" གྱི་རྒྱབ་མདུན་གྱི་འདྲེན་རྟགས་ཀྱིས་དཔེ་གཞི་འདིའི་ཆ་ཤས་དང་པོས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་ནི་ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ཡིན་པ་མཚོན།

 1. སྒྲོམ་ནང་ནང་འཇུག་གི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་དུས་ཡི་གེ་མངོན། རིང་ཚད་གང་རུང་གི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱ་ཆོག ཡང་དུམ་བུ་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་སྦྱར་ཆོག་

 2. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མངོན་པ་

དཔེ་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་ ཆ་རྐྱེན་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ 3 ཡིན་དུས་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མངོན།

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེ་གཞི་འདིའི་ཆ་ཤས་དང་པོའི་ནང་མཚན་འཇོག་གི་ཡིག་དུམ་སྔོན་དུ་འཇོག་པ་དང་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཁོངས་བཀའ་བརྡ་...]འདེམས་དགོས།

 2. Replace the number in the Value box with 3, and then click Close.

 3. གལ་ཏེ་ཡིག་དུམ་རང་འགུལ་ངང་གསར་བཅོས་མི་བྱེད་ན་ མཐེབ་ F9 གནོན་དགོས།

Please support us!