མཚན་མཆན་སྤྱོད་པ་

ཡི་གེའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ པར་རིས་ རེའུ་མིག་ སྒྲོམ་གཞི་དང་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་སྟང་བསྟུད་མར་ཨང་སྒྲིག་བྱས་པའི་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱ།

ཁྱེད་ཀྱང་རིགས་མི་འདྲ་བའི་མཚན་མཆན་གྱི་ཡིག་དེབ་དང་ཨང་སྒྲིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

པར་རིས་སམ་བྱ་ཡུལ་ལ་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་དུས་ བྱ་ཡུལ་ཡི་གེ་དང་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་ཚང་མར་སྒྲོམ་གཞི་གསར་པའི་ནང་འཇོག་དགོས། རེའུ་མིག་ལ་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་དུས་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་ནི་དུམ་བུའི་ཡི་གེར་བརྩིས་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། སྒྲོམ་གཞིར་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་དུས་མཚན་མཆན་གྱི་ཡི་གེ་སྒྲོམ་གཞིའི་ཡི་གེའི་གསབ་སྣོན་བྱེད་ ཧ་ལམ་ད་ཡོད་ཡི་གེའི་མདུན་དུ་ཐོན་པའམ་ཡང་ན་མིག་སྔའི་ཡི་གེའི་མཇུག་ཏུ་གནས་པར་བྱེད།


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

དུས་མཚུངས་པར་བྱ་ཡུལ་དང་དེའི་མཚན་མཆན་སྤོ་འགུལ་བྱེད་ན་ རྣམ་གྲངས་འདི་དག་ཚུད་པའི་སྒྲོམ་གཞི་འདྲུད་འཇོག་བྱས་ན་འཐུས། ཡིག་སྒྲོམ་སྤོ་སྒུལ་བྱས་རྗེས་མཚན་མཆན་ཨང་སྒྲིག་གསར་བཅོས་བྱེད་དུས་ མཐེབ་ F9 གནོན་དགོས།


To define a caption proceed as follows:

  1. མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་དགོས།

  2. ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད་] - [མཚན་མཆན་...]

  3. Select the options that you want, and then click OK. If you want, you can also enter different text in the Category box, for example Figure.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཐད་ཀར་ཡིག་ཚགས་ནང་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་


མཚན་མཆན་གྱི་རྣམ་གཞག་ནི་མཚན་མཆན་"ཁག་དབྱེ་"མིང་དང་ལྟོས་ཟླའི་དུམ་བུའི་རྣམ་གཞག་ལ་རག་ལུས་ཡོད། གལ་ཏེ་"རེའུ་མིག་"མཚན་མཆན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་"རེའུ་མིག་"དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, frame, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!