རེའུ་མིག་བརྒལ་བའི་རྩིས་རྒྱག་

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་མིག་མང་པོ་བརྒལ་བའི་རྩིས་རྒྱག་ལག་བསྟར་བྱེད།

  1. ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ རེའུ་མིག་གཉིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་རེའུ་མིག་འདི་དག་གི་དྲ་མིག་ཁག་ནང་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱ།

  2. འོད་རྟགས་ནི་དེའི་ནང་གི་རེའུ་མིག་གི་དྲ་མིག་སྟོང་པའི་ནང་འཇོག་པ།

  3. མཐེབ་ F2 གནོན་དགོས།

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. གྲངས་ཀ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ སྡོམ་རྟགས་ (+)མནན་རྗེས་གྲངས་ཀ་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་མི་འདྲ་བའི་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  6. Enter མཐེབ་གནོན་དགོས།

Please support us!