རེའུ་མིག་རྩིས་རྒྱག་གི་འབྲས་བུ་རེའུ་མིག་གཞན་ཞིག་ཏུ་མངོན་པ་

རེའུ་མིག་གི་དྲ་མིག་ཅིག་ནང་རྩིས་རྒྱག་ལག་བསྟར་བྱས་རྗེས་རེའུ་མིག་མི་འདྲ་བའི་ནང་དེའི་འབྲས་བུ་མངོན།

  1. ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཤིག་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་སྟར་མང་དང་ཕྲེང་མང་རེའུ་མིག་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་ དེ་རྗེས་དྲ་མིག་ཅིག་གི་གྲུབ་པའི་རེའུ་མིག་གཞན་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱ།

  2. ཅུང་ཆེ་བའི་རེའུ་མིག་གི་དྲ་མིག་ཁ་ཤས་ནང་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱ།

  3. འོད་རྟགས་ནི་དྲ་མིག་ཅིག་ལྡན་པའི་རེའུ་མིག་ནང་འཇོག་ དེ་རྗེས་མཐེབ་ F2 གནོན་དགོས།

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. ཅུང་ཆེ་བའི་རེའུ་མིག་ནང་གྲངས་ཀ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ མཐེབ་ (+) སྡོམ་རྟགས་གནོན་པ་དང་ དེ་རྗེས་གྲངས་ཀ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ཁག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  6. Enter མཐེབ་གནོན་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ རེའུ་མིག་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཆོག་ དེའི་གཏོགས་གཤིས་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཡིག་དེབ་དང་མཚུངས། རེའུ་མིག་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་ སྒྲོམ་གཞི་ཡིག་རྟགས་ལ་བརྩིས་ནས་འཆིང་རྒྱག ཡིག་དེབ་སུབ་པའམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དུས་ སྒྲོམ་གཞི་དང་གྲལ་མཚེས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་འཆིང་བརྒྱབ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུན་སྲུང་བྱེད།


Please support us!