ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཪྙོག་འཛིང་སྤྱི་འགྲོས་

སྤྱི་འགྲོས་ནང་སྔོན་སྒྲིག་གི་རྟེན་གྲངས་སྤྱད་རྗེས་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ།

དཔེར་ན་ གྲངས་ཀ་གསུམ་གྱི་ཆ་སྙོམས་ཐང་རྩིས་རྒྱག་ན་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆོག་

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་མཐེབ་ F2 གནོན་དགོས།

  2. Click the Formula icon, and choose "Mean" from the Statistical Functions list.

  3. གྲངས་ཀ་གསུམ་པ་ནང་འཇུག་བྱ་ འཕྲེད་ཐིག་ (|) གཅིག་གི་ཁག་དབྱེ་བྱེད།

  4. Enterམཐེབ་གནོན་དགོས། ཡིག་དེབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བའི་འབྲས་བུ་མཐོང་ཐུབ། འབྲས་བུ་ནི་ཡིག་དུམ་བཀའ་བརྡ་ལ་བརྩིས་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

སྤྱི་འགྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ།

Please support us!