རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་ ཡིག་དེབ་(རིས་དབྱིབས་ རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དུམ་ཡང་ཚུད་ཡོད་)"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་"ལ་གསོག་ཉར་བྱེད་ འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཡིག་དེབ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ རྣམ་གཞག་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་གསོག་ཉར་བྱེད་ཆོག་

བསྒར་འཛུད་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་

 1. རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་ལ་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་དང་ རིས་དབྱིབས་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་ རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས། རིས་དབྱིབས་ནི་ཡིག་རྟགས་ལ་བརྩིས་ནས་འཆིང་རྒྱག་པ་མ་ཟད་དེའི་རྒྱབ་མདུན་དུ་ཉུང་མཐར་ཡི་གེའི་ཡིག་རྟགས་གཅིག་ཡོད་དུས་དེ་ཉར་ཚགས་བྱེད།

 2. Choose Tools - AutoText.

 3. གསོག་ཉར་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་རིགས་ལ་སྤྱོད་པ་འདེམས།

 4. ཡིག་རྟགས་བཞི་ཡན་གྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ། འདི་ལྟར་བྱས་ན་ནང་འཇུག་བྱེད་དུས་མངོན་པའི་མིང་གི་དྲན་བརྡ་གྲོས་འཆར་ལ་བརྩིས་ནས་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་འདེམས་གཞི་བེད་སྤྱོད་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ངོས་སྦྱོར་ཞུས་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཆོག་

 5. རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ གསར་འཛུགས་འདེམས་དགོས།

 6. "ཁ་བརྒྱབ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

བསྒར་འཛུད་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་གི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་...]འདེམས་དགོས།

 3. Select the AutoText that you want to insert, and then click Insert.

ཡང་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་"གཤར་བྱང་གི་མྱུར་བདེའི་ཐབས་ཚུལ་ནང་འཇུག་བྱེད་ དེ་རྗེས་མཐེབ་ F3 གནོན་པའམ་ཡང་ན་ [བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་"གཤར་བྱང་འདེམས་དགོས།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

མགྱོགས་མྱུར་ངང་ LibreOffice རྩིས་རིག་གི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱ་ན་ སྔོན་ལ་ "FN" ནང་འཇུག་བྱ་ དེ་རྗེས་མཐེབ་ F3 གནོན་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དཀར་ཆག་མང་པོ་བསྒར་འཛུད་བྱ་ན་ སྤྱི་འགྲོས་འདི་རྣམས་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ཨང་སྒྲིག་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ "DT"ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་མཐེབ་ F3 གནོན་དགོས།


རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་རེའུ་འགོད་གཏན་པར་བྱེད་

 1. ཡོ་བྱད་ - ཧུང་ - དོ་དམ་ཧུང་ - LibreOffice Basicའདེམས་པ།

 2. In the Macro from tree control, select Application Macros - Gimmicks - AutoText.

 3. Select "Main" in the Existing macros in: AutoText list and then click Run. A list of the current AutoText entries is generated in a separate text document.

 4. ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར་འདེམས་པ།

དྲ་རྒྱ་སྒྲིག་འཇུག་ནང་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་ནི་དྲ་རྒྱའི་དཀར་ཆག་མི་འདྲ་བའི་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད།

དཔེར་ན་ ཀུང་སིའི་"ཀློག་ཙམ་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་ནི་ལྟེ་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཆས་སྟེང་གསོག་ཉར་བྱེད་ སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་ནི་རང་སའི་དཀར་ཆག་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད།

མིག་སྔའི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ན་ [ཡོ་བྱད་] - [འདེམས་གཞི་...] - "LibreOffice" - "བརྒྱུད་ལམ་"བདམས་རྗེས་ "རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་"འདེམས་དགོས་ དེ་རྗེས་"རྩོམ་སྒྲིག་..."གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

དཀར་ཆག་གཉིས་སྒྲིག་པར་བྱ། གཤར་བྱང་དང་པོ་ནི་ཞབས་ཆས་སྟེང་གནས་ གཤར་བྱང་གཉིས་པ་ནི་སྤྱོད་པོའི་དཀར་ཆག་ནང་གནས། གལ་ཏེ་དཀར་ཆག་གཉིས་ནང་མི་མཚུངས་པའི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་གཤར་བྱང་གཉིས་ལྡན་ན་ སྤྱོད་པོའི་དཀར་ཆག་ནང་གི་གཤར་བྱང་སྤྱོད་དགོས།

Please support us!