གནས་ཚུལ་གཞན་དག་རང་འགུལ་དག་བཅོས་རེའུ་འགོད་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱ་

ཁྱེད་ཀྱིས་"རང་འགུལ་དག་བཅོས་"འགོག་བཅོས་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཡིག་ཆེན་དང་ཡིག་ཆུང་ཡིག་འབྲུའི་དམིགས་འཛུགས་སྡུད་འབྲི་དང་ཡི་གེ་དག་བཅོས་བྱེད།

  1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Exceptions tab.

  2. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

    སྡུད་ཡིག་ཡིག་འབྲུའི་རྗེས་སུ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་མི་ལྡན་པའི་སྒྲོམ་ནང་རྫོགས་རྟགས་ཀྱིས་མཇུག་བསྡུས་པའི་སྡུད་ཡིག་ནང་འཇུག་བྱ།

    བསྟུད་མར་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

+Z མཐེབ་ཀྱིས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཀྱི་ཚབ་བརྗེའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ དུས་མཚུངས་ད་ལྟ་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཡི་གེའམ་སྡུད་འབྲི་ནི་རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཀྱི་ཕུད་པའི་རེའུ་འགོད་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱེད།


Automatic Check Spelling

Please support us!