རང་འགུལ་རྣམ་གཞག་དང་རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཁ་བརྒྱབ་པ་

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ LibreOffice ཁྱེད་ཀྱིས་ནང་འཇུག་བྱེད་དུས་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནོར་འཁྲུལ་རང་འགུལ་དག་བཅོས་བྱེད་པ་མ་ཟད་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

རང་འགུལ་དག་བཅོས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་ཡི་གེ་སུབ་པ་

 1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

 2. ཚབ་བརྗེ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. རང་འགུལ་དག་བཅོས་རེའུ་འགོད་ནང་སུབ་རྒྱུའི་ཡི་གེགེ་ཆ་གཅིག་འདེམས།

 4. སུབ་པ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཚབ་བརྗེ་འདྲེན་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་

 1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

 2. འདེམས་གཞི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. Clear the "Replace" check box(es).

བརྗོད་པའི་འགོའི་ཡིག་འབྲུ་ཡིག་ཆེན་རང་འགུལ་ངང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

 1. Choose Tools – AutoCorrect Options.

 2. འདེམས་གཞི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. བརྗོད་པ་ཁག་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་བརྗོད་པའི་འགོ་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ནི་ཡིག་ཆེན་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སེལ་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་མཚུངས་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་དུས་ཐིག་སྐུད་བཟོ་བ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

གཤམ་གྱི་ཡིག་རྟགས་ནང་གི་གསུམ་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་མཐེབ་ Enter གནོན་རྗེས་ LibreOffice རང་འགུལ་ངང་ཐིག་སྐུད་ཅིག་བཟོ་བར་བྱེད་ - _ = * ~ #

 1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

 2. འདེམས་གཞི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 3. Clear the "Apply border" check box.

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

ཡི་གེའི་ནང་གི་བྲིས་འགོད་ཐིག་སྐུད་

རེའུ་མིག་ནང་གི་གྲངས་ཀ་ཤན་འབྱེད་ཁ་ཕྱེ་བའམ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་

Please support us!