ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་

ཡིག་དུམ་གླེང་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ། དགོས་རིས་རྟགས་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་མ་ཟད་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་མཁོ་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ཁས་འདེམས་ཆོག་སྟེ་

ཚེ་གྲངས་

མིག་སྔའི་ཚེ་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྩིས་ཏེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ། སྤྱོད་པའི་ཚེ་གྲངས་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱད་དེ་ ཚེ་གྲངས་རང་འགུལ་གྱ་གསར་བཟོ་བྱེད།

དུས་ཚོད་

མིག་སྔའི་དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་ལ་རྩེས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། དུས་ཚོད་ནི་བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག་གི་མ་ལག་སྒྲིག་ནང་ནས་ཐད་ཀར་ཐོག་ཀྱི་ཡོད་ཅོང་ རྒྱས་བཅད་ཀྱི་དུས་ཚོད་རྣམ་གཞག་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ནས་ F9 བྱེད་ནུས་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་གསར་བཟོ་བྱེད།

ཤོག་ཨང་

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

ཤོག་གྲངས་

སྤྱིའི་ཤོག་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གཙོ་དོན་

ཡིག་ཚགས་གཏོགས་གཤིས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའོ་གཙོ་དོན་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་དུམ་དེར་མངོན་པའི་ནང་དོན་ཏེ་[ཡིག་ཆ་] - [གཏོགས་གཤིས་...] - "གསལ་བཤད་"འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་"གཙོ་དོན་"ཡིག་དུམ་འོག་གི་ནངདོན་མངོན།

ཁ་བྱང་

ཡིག་ཚགས་གཏོགས་གཤིས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཁ་བྱང་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་དུམ་དེར་མངོན་པའི་ནང་དོན་ཏེ་[ཡིག་ཆ་] - [གཏོགས་གཤིས་...] - "གསལ་བཤད་"འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་"ཁ་བྱང་"ཡིག་དུམ་འོག་གི་ནང་དོན།

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

གཞན་དག་

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!