བསྒར་འཛུད་

རིས་རྟགས་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྩེའི་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ བྱེད་ནུས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པ་དང་ རིས་དབྱིབས་ རེའུ་མིག་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྒར་འཛུད་

ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ཁས་འདེམས་ཆོག་སྟེ་

ལག་འགུལ་ཚང་རྐྱང་རྣམ་པའི་སྒྲོམ་གཞི་བསྒར་འཛུད་

ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུལ་འགུལ་གྱི་གནས་སར་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བཟོ་དགོས།རིགས་རྟགས་འགྲོམ་གྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཚང་གྲངས་འདེམས་དགོས།

རིས་འགོད་

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ།

ཡིག་ཆའི་ནང་ནས་ཡོང་བའི་པར་རིས་

Inserts an image into the current document .

རིས་རྟགས་

Image

རེའུ་མིག་བསྒར་འཛུད་

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

རིས་འགོད་

རེའུ་མིག

ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

རིས་འགོད་

ཡིག་ཆ།

དམིགས་བསལ་ཡིག་རྟགས་བསྒར་འཛུད་

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

རིས་རྟགས་

མཚོན་རྟགས།

ས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

རིས་འགོད་

ས་ཁོངས།

ཤོག་མཆན་བསྒར་འཛུད་

འོད་རྟགས་གནས་པའི་གནས་སར་ཤོག་མཆན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་དང།དེ་རྗེས་ལག་རོགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་མགྱོགས་མྱུར་ངང་དེ་འཕྲལ་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་གནས་སར་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་དགོས། HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ ཤོག་མཆན་དེ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་རྒྱུད་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་པའོ་གནས་ངེས་བྲིས་རྟགས་སུ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

Icon

མཆན་འགོད།

Please support us!