གཙོ་དོན་

ཡིག་ཚགས་གཏོགས་གཤིས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའོ་གཙོ་དོན་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་དུམ་དེར་མངོན་པའི་ནང་དོན་ཏེ་[ཡིག་ཆ་] - [གཏོགས་གཤིས་...] - "གསལ་བཤད་"འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་"གཙོ་དོན་"ཡིག་དུམ་འོག་གི་ནངདོན་མངོན།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Field - Subject


གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རི་བར་ཡིག་ཚགས་གཏོགས་གཤིས་གཞན་དག་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་འདོད་ན་ བཀའ་ཚིག་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...]ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་"ཁོངས་བཀའ་བརྡ་"གླེང་སྒྲོམ་ནང་རེ་བ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། འདིར་ "ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་"ཤོག་དབྱེའི་ནང་སྤྱོད་རུང་བའི་ཡིག་དུམ་རིགས་ཡོད་ཚད་མཐོང་ཐུབ།

Please support us!