ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད་

ཡོ་ཆས་ཚང་ནང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ པར་རིས་ རེའུ་མིག་དང་གཞན་གྱི་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ནུས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པར་སྣ་ཚོགས་ཚུད་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ཁས་འདེམས་ཆོག་སྟེ་

རེའུ་མིག་

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon Insert Table

Insert Table

ས་ཁོངས་

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

ས་ཁོངས།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་

ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུལ་འགུལ་གྱི་གནས་སར་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བཟོ་དགོས།རིགས་རྟགས་འགྲོམ་གྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཚང་གྲངས་འདེམས་དགོས།

Icon Insert Frame

Insert Frame

Floating Frame

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Icon Floating frame

སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ།

ཞབས་མཆན་

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon Insert Footnote Directly

ཞབས་མཆན།

མཇུག་མཆན་

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon Insert Endnote Directly

མཇུག་མཆན།

ཚོད་ཆས་

མིགསྔའི་འོད་རྟགས་གནས་སའི་དཔྱད་མཆན་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཤོག་མཆན་

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

ཡིག་ཆ་

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ།འགྱུར་ཟིན་པའི་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་དང་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་、རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དུམ་、རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།མགྱོགས་མྱུར་གྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བསྡུས་འབྲི་བཅུག་ཆོག་ དེ་རྗེས་ F3 མཐེབ་གནོན་བྱ་དགོས།

རྟགས་

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

མཚོན་རྟགས།

ཁོངས་བསྒར་འཛུད་

འོད་རྟགས་མིག་སྔརཡོད་པའི་གནས་སར་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon

བསྒར་འཛུད་ཁོངས།

ཚོད་ཆས་

ཚོད་ཆས་རིས་རྟགས་བེད་སྤྱད་པས་ཡོ་བྱས་ཚང་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་ཅིང་ ཡོ་ཆས་ཚང་དེའི་ནང་སྤེས་རེས་རྣམ་པའི་རེའུ་བྱང་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་ཆས་གསར་འཛུགས་ཚུད་ཡོད།

Icon Select

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།

ཡིག་ཆའི་ནང་ནས་ཡོང་བའི་པར་རིས་

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

སྤྱི་འགྲོས་

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Chart

Icon Chart

རིས་མཚོན།

OLE བྱ་ཡུལ་

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE བྱ་ཡུལ།

དཀར་ཆག་

འོད་རྟགས་མིག་སྔར་ཡོད་པའི་གནས་སར་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གཤར་བྱང་

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Please support us!