ཤོག་ཨང་

གནས་སྟང་ཚང་ཐོག་གི་དུམ་མཚམས་དེ་ནང་མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་མངོན་ཡོད། ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་"ལག་རོགས་"ཁ་ཕྱེ་ཆོག་ལ་ དེ་རྗེས་ཁྱེད་རང་ལག་རོགས་བརྒྱུད་ཡིག་ཚགས་ནང་མིག་བཤར་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཤོག་མཆན་ཡོད་ཚད་མངོན་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཤོག་བྱང་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡི་གེ་འོད་རྟགས་དེ་འོག་མཆན་གནས་སའི་ཐོག་ཏུ་འཇོག་དགོས།

ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་སྐབས་ ཤོག་ལྷེའི་ x/y རྣམ་གཞག་གྱི་མིག་སྔའི་ཤོག་སྟིའི་མངོན་པའི་ཤོག་ཨང་ (x) དང་སྤྱི་ཤོག་གྲངས་ (y)མངོན་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་རྗེས་ཤོག་ཨང་གཅིག་སུ་མངོན་རྒྱུ་ཏེ། གལ་ཏེ་གཡས་ངོས་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་རྐར་འདྲུད་འགུལ་རྐར་བྱས་ནས་ ཤོག་ཨང་"རོགས་རམ་"དྲན་བརྡེ་རྩིས་ནས་མངོན་པ་བྱེད། གནས་སྟངས་ཚང་དང་འདྲུལ་སྒུལ་སྐར་ཐོག་གི་ཤོག་ཨང་རྣམ་གཞག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

ཤོག་ཨང་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ ལག་རོགས་མངོན་པ་འམ་གབ་པ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་རོགས་བེད་སྤྱད་ནས་ གཏན་འཁེལ་ཤོག་ངོས་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་མཆོངས་འདོད་ན་ལག་རིགས་ནང་གི་ཐང་འདེམས་སྒྲོམ་ཤོག་ངོས་ནང་ཤོག་ཨང་ནང་བཅུག་བྱེད་ Enter མཐེབ་གནོན་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ Shift++F5 མཐེབ་གནོན་ན་ ཤོག་ཨང་ནང་བཅུག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་པ་ཡིན་ Enter མཐེབ་གནོན་སྐབས་ འོད་རྟགས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ཐོག་སྤོ་སྲིད།


Please support us!