བསྐྱར་དུ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ་

བསྐྱར་དུ་ཡི་གེ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

Icon Restart Numbering

བསྐྱར་དུ་ཨང་བྲིས་འགོ་ཚུགས་པ་

Please support us!