རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་སྤོ་བ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་དབྱེ་བའི་དུམ་མཚམས་མཉམ་དུ་འོག་གྱི་དུམ་མཚམས་དེའི་གནས་སར་སྤོ་དགོས།འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

Icon Move Down with Subpoints

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་སྤོ་བ་

Please support us!