རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་སྟེང་དུ་སྤོ་འགུལ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་དབྱེ་བའི་དུམ་མཚམས་མདུན་གྱི་དུམ་མཚམས་ལ་སྤོ་དགོས། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

Icon Move Up with Subpoints

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་དུ་ཕྱོགས་སྟེང་དུ་སྤོ་འགུལ་

Please support us!