ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པའི་དུམ་མཚམས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པས་ ད་ཡོད་ཀྱི་ཨང་བྲིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབ། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་

Please support us!