ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པའི་དུམ་མཚམས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པས་ ད་ཡོད་ཀྱི་ཨང་བྲིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབ། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

From toolbars:

Icon Insert Unnumbered Entry

ཨང་བྲིས་མ་ཁྲིད་པར་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་


Please support us!