རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་

དུམ་མཚམས་དེ་བཞིན་འོག་གྱི་དུམ་མཚམས་དེ་ཨང་བྲིས་གཅིག་གི་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་འཇོག་དགོས། འོད་རྟགས་་དེ་ཨང་བྲིས་ཡིག་གེ་མ་རྣམ་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་ རིས་རྟགས་དེ་ཞིག་ནས་རིག་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

རིམ་དབྱེ་དང་ཆབས་གཅིག་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་

Please support us!