གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་འདེམས་པ།

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

གསབ་སྣོན།

གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་ཡུལ་གྱི་གཞི་གྲངས་འཛོད་ཡིན་ཆ་འདེམས་དེ་རྗེས་ གལ་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིའུ་མིག་མང་པོ་ཚུད་མེད་ན་རིའུ་མིག་འདེམས་པའི་ས་གླེང་སྒྲོམ་ ཁ་ཕྱེ་བ།

གསར་བཟོ།

ཁ་ཕྱེ་བ་གསར་བཟོས་བྱས་པའི་གནས་ཡུལ་རིའུ་མིག་གི་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་གསར་པ་བཟོ་ཆོག་

འཚག་འདེམས།

ཁ་ཕྱེ་བ་ཚད་ལྡན་འཚམས་འདེམས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་ལ་འཚག་འདེམས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་ལྟ་ཞིབ་དགོས་པའི་ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ་

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

ཁ་ཕྱེ་བ་གསར་བཟོ་གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་གླེང་སྒྲོམ་ ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་འདེམས་ངེས་པའི་གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཐུབ་

རིའུ་མིག་བཟོ་བཅོས།

ཁ་ཕྱེ་བ་རིའུ་འགོད་འདེམས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ ཁྱེད་ཀྱི་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་ལ་སྤྱོད་པའི་རིའུ་མིག་གཞན་འདེམས་དགོས་

Please support us!