གནས་ཡུལ་ལིང་འདེམས་པ།

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

རིའུ་འགོད་ནང་སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་གནས་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནའ་ཡུལ་ལིང་བདམས་རྗེས་གཏན་འཁེལ་རྐྱང་རྡེབ་

རྒྱལ་ཁབ་ ས་གནས་སྔ་མ་ནས་མ་ཚུད་པ།

གནས་ཡུལ་ལིང་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བམབཅས་གནས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཕུད་པ་

རྒྱལ་ཁབ་/ས་གནས་རྒྱུན་དུ་ཚུད་པ།

གནས་ཡུལ་ལིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་པ་

གཤམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་/ས་གནས་ཁོ་ན་ཚུད་པ།

ཁལ་རྒྱབ་འམ་ས་གནས་ཁོ་ནའི་ཐང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ནས་འཇུག་བྱས་པའི་ཐང་དང་བའི་འདྲ་བའི་སྐབས་གཞི་ནས་གནས་ཡུལ་ལིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་འམ་ས་གནས་དེའི་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་ཡོད་

གཏག་པར་མི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ས་གནས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ནང་འཇུག་

གསར་གསོ།

གསར་བཟོ་གནས་ཡུལ་ལིང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་གནས་ཡུལ་གནས་ཡུལ་ལིང་པར་དབྱིབས་གསར་པར་མཚན་འཇོག་

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་གནས་ཡུལ་ལིང་གི་པར་དབྱིབས་སུབ་པ་

Please support us!