གསར་བཟོ་གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད།

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

གནས་ཡུལ་ཆ་འཕྲིན།

སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་སོ་སོ་དང་ཡིག་ལེན་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ནང་འཇུག་གམ་རྩོམ་སྒྲིག་

གཤར་བྱང་ཨང་འགོད་བལྟ་ཞིབ།

མིག་བཤར་ཟིན་འགོད་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཟིན་ཐོ་འགོད་པའི་ཨང་འགོད་ནང་འཇུག་གི་ཟིན་འགོད་མངོན་པ།

གསར་གསོ།

གནས་ཡུལ་རིའུ་འགོད་ནང་ཟིན་འགོད་སྟེང་པ་གསར་པ་གསབ་སྣོན།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཟིན་འགོད་སུབ་པ།

འཚོལ་བ།

གཤར་བྱང་འཚོལ་བའི་གླེང་སྒྲོམ་ ཁ་ཕྱེ་ གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུན་སྲུང་བྱེད་

རང་མཚན་འཇོག

རང་མཚན་འཇོག་གནསགནསཡུལ་རིའུ་མིག་གི་་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ནས ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ཡང་སྐྱར་སྟར་གསར་སྒྲིག་ སྐྱར་མིང་འདོགས་པ་ གསབ་སྣོན་ནམ་ཡིག་དུམ་སུབ་ཆོག་

Please support us!