Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Adds a salutation to the email.

རང་གཤིབ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག་ཕྲེང་སྒྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་ཡིག་ཚགས་ནང་གསབ་སྣོན་དགོས་ ཁས་ལེན་པའི་འཚམས་འདྲེའི་ཚིག་ཕྲེང་གིས་སྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདིར་གཙང་སེལ་བཟོ་དགོས་ན།

རང་གཤིས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཚམས་འདྲིའི་ཡིག་ཕྲེང་གསབ་སྣོན་ ཁས་ལེན་ཁོང་འཆིས་པའི་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག་ཕྲེང་སྤྱོད་དགོས་ན་སྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་གཙང་སེལ་བྱ་དགོས་

བུད་མེད།

བུད་མེད་ཡིག་ལེན་པ་ལ་སྤྱོད་རང་གཤིས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཚམས་འདྲི་འདེམས་དགོས་

གསར་གསོ།

བུད་མེད་ཡིག་ལེན་པར་སྤྱོད་པའི་རང་མཚན་འཇོག་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག་ཕྲེང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས་

ཟིན་པ།

སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ་སྤྱོད་པའི་རང་གཤིས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཚམས་འདྲིའི་འདེམས་པ་

གསར་གསོ།

སྐྱེས་པ་ཡིག་ལེན་པར་སྤྱོད་པའི་རང་མཚན་འཇོག་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག་ཕྲེང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས་

ཡིག་དུམ་མིང་།

ཕོ་མའི་རྟགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲེན་ཚུད་པའི་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཨིག་དུམ་གྱི་ཡིག་དུམ་མིང་འདེམས་པ་

ཡིག་དུམ་ཐང་།

ཡིག་ལེན་པ་ཡི་ཕོ་མོའི་རྟགས་མཚན་པའི་ཡིག་དུམ་ཐང་འདེམས་དགོས་

སྤྱི་སྤྱོད་མིང་།

གལ་ཏེ་རང་གཤིས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག་ཕྲེང་བཟོས་མེད་མ་བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཁས་ལེན་ཁོང་འཆིས་འཚམས་འདྲི་འདེམས་དགོས་

འདིར་སྦྲགས་ཡིག་འབྲི་དགོས།

Enter the main text of the email.

Please support us!