ཕྲེང་ཨང་འགོད།

མོག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཕྲེངཕྲེང་ཨང་འགོད་གསབ་སྣོན་ནམ་རྩིས་མེད་གཏོང་བ་དང་ཡང་འགོད་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་པ་དུམ་མཚམས་ཕྲེང་ཨང་འགོད་མ་སྤྱད་ན་དུམ་མཚམས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་[རྣམ་བཞག་] - [དུམ་མཚམས་] - "ཨང་འགོད་"འདེམས་གཞི་ཁ་འདེམས་དགོས་དེ་རྗེས་བདམས་ཟིན་པའི་"དུམ་མཚམས་འདིའི་ཕྲེང་ཚུད་པའི་"སྐྱར་འདེམ་སྒྲོམ་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་དུམ་མཚམས་རྣམ་པ་ཞིག་གིས་ཕྲེང་ཨང་འགོད་མི་སྤྱོད་པ་བྱས་ཆོག

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Line numbers are not available in HTML format.


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


ཨང་འགོད་མངོན་པ།

Adds line numbers to the current document.

མངོན་པ།

ཕྲེང་ཨང་འགོད་ཀྱི་གཏོགས་གཞིས་བཀོད་སྒྲིག

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

རྣམ་བཞག

Select the numbering style that you want to use.

གནས་ས།

Select where you want the line numbers to appear.

བར་རྒྱང་།

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

བར་ཆོད་གྲངས་བགྲངས།

Enter the counting interval for the line numbers.

བར་གཅོད་རྟགས།

གལ་ཏེ་གྲངས་བགྲངས་བར་ཆོད་ཕྲེང་གཅིག་ནང་བརྒལ་ན་ཕྲེང་ཨང་འགོད་དབར་མངོན་པའི་བར་གཅོད་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱ།

ཡི་གེ།

Enter the text that you want to use as a separator.

སོ་སོ།

Enter the number of lines to leave between the separators.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

བར་གཅོད་རྟགས་ཨང་མ་བཀོད་པའི་ཕྲེང་ཁོ་ནའི་ནང་མངོན།


གྲངས་བགྲངས།

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

སྟོང་ཕྲེང་།

Includes empty paragraphs in the line count.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

ཤོག་ལྷེའི་འགོ་འཛུགས་སར་ཡང་སྐྱར་འགོ་བཙུགས་པ།

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་

Please support us!