ཚང་མའི་དཀར་ཆག་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བཤེར་འདྲེན་དང་དཀར་ཆག་གསར་སྐྱེད་ བཀའ་ཚིག་འདི་སྤྱོད་པའི་སྔོན་ལ་འོད་རྟགས་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་འཇོག་མི་དགོས་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Please support us!