མིག་སྔའི་དཀར་ཆག་

མིག་སྔའི་དཀར་ཆག་གསར་སྐྱེད་ མིག་སྔའི་དཀར་ཆག་དེ་ཨང་འོད་རྟགས་གནས་པའི་དཀར་ཆག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [མིག་སྔའི་དཀར་ཆག་]


ཁྱེད་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་སྟེང་རྩ་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་[བཤེར་འདྲེན་གསར་བརྗེས་དཀར་ཆག་]བདམས་ཆོག་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གཤམ་གྱི་བཀའ་འགོད་ཚུད་ཡོད།

Edit Index or Table of Contents

མིག་སྔའི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་རྩོམ་སྒྲིག

Delete Index or Table of Contents

མིག་སྔའི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་སུབ་དགོས་

Please support us!