རིམ་སྒྲིག

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་ཀའི་གོ་རིམ་ཐོག་འདེམས་ངེས་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱ་མང་ཤོས་ལ་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནད་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་འཇོག་པ་མ་ཟད་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནང་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་འབྲུ་དང་ཨང་ཀི་ཚོ་སྒྲིག་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000406.xhp#sortieren not found).


རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ།

གཙོ་བོ་ ཕལ་བ་ ཨང་གསུམ་པའི་འགན་གནད་ཡི་གེ།

Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys.

སྟར།

Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting.

འགག་གནད་ཡི་གེ་རིགས།

Select the sorting option that you want to use.

རིམ་འཕར།

རིམ་བཅག

Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c).

རིམ་བཅག

Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x).

ཁ་ཕྱོགས།

སྟར།

Sorts the columns in the table according to the current sort options.

ཕྲེང་གྲངས།

མིག་སྔའི་རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་གཞིགཞིན་ནས་རིའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་ངམ་འདེམས་ངེས་དུམ་མཚམས་རིམ་སྒྲིག་

བར་གཅོད་རྟགས།

དུམ་མཚམས་དེ་དུམ་མཚམས་གཏན་ཡིན་པའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་པར་གཅོད་ རིམ་སྒྲིག་དུམ་མཚམས་བཀོད་སྒྲིག་སྐབས་རིའུ་མིག་བཟོ་ལྟའི་རྟགས་སོ་ཡིག་རྟགས་གཞན་བར་གཅོད་རྟགས་བྱས་ཆོག་གོ

རིའུ་བཟོའི་རྟགས།

གལ་ཏེ་ལྟོས་ཟླ་གཅིག་གི་རིའུ་མིག་འགོད་ཀྱི་འདེམས་ངེས་དུམ་མཚམས་རིའུ་བཟོའི་རྟགས་ཀྱི་བར་གཅོད་བྱས་ན་ འདེམས་གཞི་འདི་འདིམས་དགོས།

ཡིག་གཟུགསག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ནང་བར་བཅོད་རྟགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱ་བར་གཅོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བརྒྱུད་LibreOffice འདེམས་ངེས་དུམ་མཚམས་ནང་འགག་གནད་ཡི་གེའི་གནས་ས་རིམ་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ།

བདམས་པ།

"བསྒར་འཛུགས་མཚོན་རྟགས་"ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་ ཁ་ཕྱེ་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་བར་བཅོད་རྟགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་རྟགས་འདེམས་དགོས།

སྐད་བརྡ།

མཚན་འཇོག་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་སྐད་ཡིག་འདེམས་པ།སྐད་ཡིག་འགའ་ཤས་དམིགས་བསལ་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་ཐབས་ཚུལ་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་མི་འདྲ་བ།

ཆེ་ཆུང་བྲིས་ཟླ་སྒྲིལ།

རིའུ་འགོད་ལ་རིམ་སྒྲིག་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་དགོས་ ཀྲུང་སྦྱར་ཀུ་ཡི་སྐད་ཡིག་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྣོན་བྱེད་དགོས་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཀྲུང་སྦྱར་ཀུ་ཡི་སྐད་ཡིག་ལ་ཞིབ་གཙིགས་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་འཕྲལ་བདམས་ཏེ་རིམ་མང་ཁྲུ་དག་ལ་སྤྱོད་དགོས་


Please support us!