ཡིག་དེབ་རིའུ་མིག་ལ་སྒྱུར་བརྗེ་རིའུ་མིག་ཡིག་དེབ་ལ་སྒྱུར་བརྗེ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་རིའུ་མིག་ལ་སྒྱུར་བརྗེས་སམ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རིའུ་མིག་ཡིག་དེབ་ལ་སྒྱུར་བརྗེས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རེའུ་མིག་] - [བརྗེ་བ་] - [ ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་བ་...]/[ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་བ་...]


སྒྱུར་བརྗེས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་མངོན་པའི་འདེམས་གཞི་ཡང་མི་གཅིག

དངོས་ཡིག་ནང་གི་བར་གཅོད་རྟགས།

འདེམས་ངེས་ཡི་གེའི་ནང་གི་དབྱེ་གཅོད་རྟགས་(དཔེར་ན་རིའུ་བཟོའི་རྟགས་)སྟར་གྱི་མཐའ་མཚམས་བྲིས་རྟགས་ལ་སྤྱོད་དུམ་མཚམས་སོ་སོ་ཚང་མ་རིའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་གཅིག་ལ་སྒྱུར་བརྗེས་བྱེད་དེ་དང་འདྲ་བར་རིའུ་མིག་ཡི་གེར་སྒྱུར་རྗེས་སྐབས་སྟར་གྱི་བྲིས་རྟགས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་སྒྱུར་འགྲོ་བ་དང་།

རིའུ་བཟོའི་རྟགས།

Converts the text to a table using tabs as column markers.

འབྱེད་རྟགས།

Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.

དུམ་མཚམས།

Converts the text to a table using paragraphs as column markers.

གཞན་དག

Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.

ཡི་གེའི་སྒྲོམ།

Type the character that you want to use as a column marker.

སྟར་ཚང་མའི་ཞེང་ཚད་གཅིག་པ།

Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.

རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

འདེམས་གཞི།

ཕྲེང་ཁ་བྱང་།

Formats the first row of the new table as a heading.

ཤོག་ལྷེ་སོ་སོའི་ཐོག་ཡང་བསྐྱར་མངོན་པ།

Repeats the table header on each page that the table spans.

The first ... rows

Repeats the first n rows as a header.

རེའུ་མིག་དབྱེ་འཕྲལ་མི་བྱེད་པ།

Does not divide the table across pages.

མཐའ་སྒྲོམ།

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!