Endnote Settings

བེད་སྤྱོད་པའི་འདེམས་གཞིར་མཇུག་མཆན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་བཞག་གཏན་འཁེལ་ཞབས་མཆན་གྱི་ཨང་འགོད་རིགས་དང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚུད་ཡོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...] - "མཇུག་མཆན་"འདེམས་གཞི་ཁ་


རང་འགུལ་ཨང་འགོད།

ཨང་འགོད།

Select the numbering style that you want to use.

འདེངམས་པ།

གསལ་བཤད།

A, B, C

ཆེ་བྲིས་ཀྱི་རོ་མོའི་ཡི་གེ།

a, b, c

ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ།

I, II, III

ཆ་བྲིས་ཀྱི་རོ་མོའི་ཡི་གེ།

i, ii, iii

ཆུང་བྲིས་ཀྱི་རི་མའི་ཨ་ཀི།

1, 2, 3

ཨ་རབ་ཨང་ཀི།

A,... AA,... AAA,...

ཆ་བྲིས་ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་འགོད་སྤྱོད་དགོས་སྔོན་གྱི་གཡར་བྱང་ 26 རྗེས་ལ་"AA"ཡིག་ཡང་སྐྱར་རྗེས་མཐུད་ཨང་འགོད་འགོ་བཙུགས་ ཟུར་མཆན་ཡི་གེའི་ནང་ཞབས་མཆན་ཨང་འགོད་རྗེས་ལ་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་དགོས་ དཔེར་ན་ད་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་མངོན་ཐུབ།

a,... aa,... aaa,...

ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་འགོད་བེད་སྤྱོད་རྔོན་གྱི་གཡར་བྱང་26རྗེས་བབ་ གྱི་ཡང་སྐྱར་ཡང་འགོད་འགོ་བཙུགས།


ནས་འགོ་ཚུགས།

ཡིག་ཚགས་ནང་ཨང་དང་པོའི་ཞབས་མཆན་ཡང་འགོད་ནང་འཇུག་གལ་ཏེ་མཇུག་མཆན་ཨང་འགོད་ཡིག་ཚགས་མང་པོར་འཕོ་དགོས་ན་འདེམས་གཞི་འདི་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་ཆེ།

སྔོན་ལ།

ཟུར་མཆན་ཡིག་དེབ་ནང་མཇུག་མཆན་ཨང་འགོད་སྔོན་ལ་མངོན་དགོས་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱ།དཔེར་ན་"re: " མཐེབ་འཇུག་གིས་མངོན་པ་ "re: 1"

རྗེས་ལ།

ཟུར་མཆན་ཡིག་དེབ་ནང་མཇུག་མཆན་ཨང་འགོད་མཇུག་ལ་མངོན་དགོས་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་ དཔེར་ན་ད་ནང་འཇུག་མངོན་པ་

བཟོ་ལྟ།

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

དུམ་མཚམས།

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

ཤོག་ལྷེ།

Select the page style that you want to use for endnotes.

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

མཇུག་མཆན་ལ་བྲིས་རྟགས་དང་ཡི་གེར་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་ སྔོན་བཀོད་ཀྱི་མཇུག་མཆན་བཟོ་ལྟ་བེད་སྤྱད་ཆོག་ལ་བཟོ་ལྟ་གཞན་ཡང་བེད་སྤྱད་ཆོག

ཡི་གེའི་ཁོངས།

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

མཇུག་མཆན་ཁོངས།

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!