ཨང་འགོད

འདེམས་གཞི་ཁྭ་འདི་ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་དང་རིགས་མཚན་འཇོག་སྐབས་སྤྱོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


རིམ་པ།

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

ཨང་འགོད།

Specify the formatting for the selected outline level.

དུམ་མཚམསམས་བཟོ་ལྟ།

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ཨང་བྲིས།

འདེམས་ངེས་རྩ་འཛིན་རིམ་པར་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཡང་འགོད་བཟོ་ལྟ་འདེམས་དགོས་

འདེམས་པ་

གསལ་བཤད་

A, B, C, ...

ཡིག་འབྲུ་ཆེ་བྲིས།

a, b, c, ...

ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ།

I, II, III, ...

ཆེ་བྲིས་ཀྱི་རོ་མའི་ཨང་ཀི།

i, ii, iii, ...

ཆུང་བྲིས་ཀྱི་རོ་མའི་ཨང་ཀི།

1, 2, 3, ...

ཨ་རབ་ཨང་ཀི།

A,... AA,... AAA,...

འདྲ་བའི་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་བྲིས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཡང་འགོད་བེད་སྤྱོད་དེའི་ནང་ཡིག་འབྲུའི་ཁ་གྲང་ཀྱིས་ལེ་ཚན་རིམ་པ་སྟོན་དཔེར་ན་རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཡང་འགོད་ཨང་གཉིས་པ་ནི་"BBB"ཡིན།

a,... aa,... aaa,...

ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་སྤྱོད་དགོས་ན་དེའི་ནང་ཡིག་འབྲུའི་ཁ་གྲངས་ཀྱིས་ལེ་ཚན་རིམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་"cc"

མེད།

ཨང་འགོད་མེད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་འགོར་"བར་གཅོད་རྟགས་"འོག་གི་འདེམས་ངེས་ཡིག་རྟགས་ཁོ་ན་མངོན།


ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

ཨང་འགོད་ཡིག་རྟགས་རྣམ་བཞག་འདེམས་པ་

ཆ་ཚང་བའི།

ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་རྩ་འཛིན་རིམ་གྲང་འདེམས་པ་དཔེར་ན་བདམས་ན་"3"བདམས་ན་རིམ་གསུམ་གྱི་ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་མངོན་1.1.1

སྔོན་ལ།

ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་མདུན་མངོན་མདུན་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་དཔེར་ན་ལིའུ་ནང་འཇུག་དུས་ ལིའུ་ མངོན།

རྗེས་ལ།

ལེ་ཚན་ཨང་འགོད་རྗེས་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་དཔེར་ན་རྫོགས་རྟགས་ནང་འཇུག་(.)དུས་"1."མངོན་པ།

ནས་འགོ་ཚུགས།

ལེ་ཚན་ཡང་འགོད་ཡང་བསྐྱར་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཨང་གྲངསནང་འཇུག་དགོས་

Please support us!