ཆ་རྐྱེན་

འདིར་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་བཟོ་ལྟའི་ཆ་རྐྱེན་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Right-click a paragraph with style Text body. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


བཟོ་ལྟ་ལྡན་པ་ནི་སྟེང་འོག་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བར་གཞིག་ཏེ་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟར་ཟེར་ མཚན་འཇོག་ཟིན་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་བཟོ་ལྟའི་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་གཏོགས་གཞིས་བཅོས་ཐབས་མེད་

ཆ་རྐྱེན་བཟོ་ལྟ་ཡོད་པར་དུམ་མཚམས་གཏོགས་གཞིས་གཏན་འཁེལ་སྐབས་LibreOffice གཤམ་གྱི་ཐབས་ཚུལ་ནང་བཞིན་བྱེད་ལ་(སྡོམ་གཟུགས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་སྤྱད་དེ་་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཁ་བྱང་ལ་སྟོན་ཟླ་བྱེད་)གལ་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་བཟོ་ལྟ་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་ན་དུམ་མཚམས་སྟེང་འོག་ཡི་གིའི་ནང་གནས་ སྟེང་འོག་ཡི་གི་དེ་རང་བེད་སྤྱོད་པའི་བཟོ་ལྟ་གཅིག་ཐག་སྒྲེག་ཐུབ་ན་ཆ་རྐྱེན་འདིའི་འོག་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་དེ་སྤྱོད་ཐུབ་ གལ་ཏེ་སྟེང་འོག་ཡི་གེ་ བཟོ་ལྟ་གཅིག་དང་ཐག་སྒྲེལ་མ་ཐུབ་ན་ཆ་རྐྱེན་བཟོ་ལྟ་དེའི་ནང་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་གཏོགས་གཞིས་སྤྱོད་རྒྱུ་ དཔེ་གཞི་གཅིག་གིས་དེར་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. དེ་རྗེས་ཆ་རྐྱེན་འདེམས་གཞི་ཁ་རྐྱང་རྡེབ་མ་ཟད་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་བཟོ་ལྟའི་ཡིག་དུམ་བདམས་ན་དུམ་མཚམས་གསར་པའི་བཟོ་ལྟ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་བཟོ་ལྟར་མཚན་འཇོག་ཐུབ་

  4. སྟེང་འོག་ཡི་གེའི་ནང་གཡར་བྱང་ཤོག་སྨིན་བདམས་པ་དང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ནང་ཁྱེད་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་གི་ཤོག་སྨིན་གྱི་བཟོ་ལྟར་འདེམས་དགོས་ དཔེར་ན་ཁས་ལེན་གྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ཤོག་ངོས་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་མཚན་འཇོག་བཟོ་ལྟ་ཡང་འདེམས་སྤྱོད་་བྱས་ཆོག་

  5. ཆ་སྡེབ་བརྒྱུད་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ནང་བདམས་པའི་འདེམས་གཤིབ་འམ་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་སྟེང་འོག་ཡི་གེར་གཏན་འཁེལ་བའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  6. གཏན་འཁེལ་"བེད་སྤྱོད་ནང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་གླེང་སྒྲོམ་སྒོ་རྒྱན་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་གསར་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་ནང་གི་དུམམཚམས་ཚང་མར་རྣམ་བཞག་ཅན་བྱེད་(གལ་ཏེ་ཁྱིད་ཀྱིས་ཤོག་སྨིན་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ཕལ་ཆེའི་བཟོ་ལྟའི་རེའུ་འགོད་ནང་བཟོ་ལྟ་ཚང་མ་འམ་རང་མཚན་འཇོག་བཟོ་ལྟ་མངོན་པ་བྱས་ན་གཞི་ནས་བཟོ་ལྟ་གསར་པའི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་སྤྱོད་ཐུབ་)

(ཁྱེད་ཀྱི་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱུར་ཤོག་སྨིན་ནང་གི་ཡི་གིའི་གཏོགས་གཞིས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ཤོག་སྨིན་རང་མཚན་འཇོན་བྱས་པ་དང་མཚུངས་ཀྱང་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ཚང་མའི་གཏོགས་གཞིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་ནང་མཚན་འཇོག་དང་མཚུངས་)

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

The "Text Body" Style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


རྣམ་བཞག་གཞན་སྤྱད་དེ་འདྲེན་སྟོན་སྐབས་(དཔེར་ན་ RTF、HTML སོགས་ )སྟེང་འོག་ཡི་གེར་སྤྱོད་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་སྤྱོད།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་བཟོ་ལྟ།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་བདམས་ནས་བཟོ་ལྟ་གསར་པ་ཞིག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་བཟོ་ལྟར་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས།

སྟེང་འོག་ཡི་གེ།

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

འདིར་སྟིང་འོག་ཡི་གེའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ཚང་མའི་དུམ་མཚམས་གཅིག་སྟར་སྒྲིག་བྱ།

Paragraph Styles

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་དུམ་མཚམས་སྟེང་འོག་གི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་རེའུ་འགོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་

བཟོ་ལྟའི་ཚོ།

These are the style groups that you can display in the Styles window.

མིང་།

གོ་དོན།

རང་འགུལ།

འགུལ་བསྐོབསྐོ་རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚང་མ་མངོན་པ།

བཟོ་ལྟ་ཚང་མ།

འགུལ་བསྐོབསྐོ་རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚང་མ་མངོན་པ།

བེད་སྤྱོད་པའི་བཟོ་ལྟ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒེར་སྤྱོད་གྱི་འདེབས་ཟིན་ལྟར་གཏོགས་པ་མངོན་དགོས།

རང་མཚན་འཇོག་བཟོ་ལྟ།

འདེམས་ངེས་རྣམ་པའི་རིགས་ཀྱི་འོག་ནས་སྤྱོད་པོ་འདེམས་ངེས་པའི་བཟོ་ལྟ་མངོན་དགོས།

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟར་སྤྱོད་པ་མངོན་རྒྱུ།

ལེ་ཚན་བཟོ་ལྟ།

ཁ་བྱང་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་མངོན་དགོས།

རེའུ་འགོད་རྣམ་པ།

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

བཤེར་འཚོལ་བཟོ་ལྟ།

བཤེར་འདྲེན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་རྣམ་མངོན་པ།

Special Styles

ཤོག་སྨིན་ ཤོག་ཞབས་ ཞབས་མཆན་ མཇུག་མཆན་ རེའུ་མིག་དང་ཁ་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་སྤྱོད་པར་མངོན་རྒྱུ།

HTML བཟོ་ལྟ།

ཡིག་ཚགས་ HTML ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་པ།

ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ།

སྤྱོད་པོཔོ་མཚན་མཇོག་གི་བཟོ་ལྟ་ཁོ་ན་བསུབ་པ།

རིམ་དབྱེའི་བཟོ་ལྟ།

བང་རིམ་གྲུབ་ཆའི་རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་རིགས་ནང་གི་བཟོ་ལྟ་མངོན་རྒྱུ། བང་རིམ་རྗེས་མའི་བཟོ་ལྟ་ལྟ་ཞིབ་དགོས་ན་ རིམ་པའི་མིང་འགྲམ་གྱི་རྣོན་རྟགས་ (+)རྐྱང་འདེབས་བྱ།


སུབ་པ།

འདིར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་མིག་སྔར་གཏན་འཁེལ་བའི་འདེམས་ངེས་བཟོ་ལྟའི་སྟེང་འོག་ཡི་གེ་སུབ་ཐུབ།

གཏན་འཁེལ།

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!