ལྟར་

ལྟར་གྱི་ཞེང་ཚད་དང་འདེམས་པ་ བསྒར་འཛུད་དང་ལྟར་བསུབ་བཀོད་སྒྲིག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In the context menu of a cell, choose Column.


ཞེང་ཚད...

འདེམས་ངོས་ཀྱི་ལྟར་གྱི་ཞེང་ཚད་བཟོ་བཅོས།

ཆེས་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་

རང་འགུལ་གྱི་ཚང་གི་ཞེང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་གིས་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་དང་འཚམས་དགོས་ཚང་གཅིག་གི་ཞེང་ཚད་བཟོ་བཅོས་བྱས་ན་ རེའུ་མིག་ནང་གི་ཚང་གཞན་གྱི་ཞེང་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཡོང་འོན་ཀྱང་རེའུ་མིག་གི་སྤྱིའི་ཞེང་ཚད་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་མཆོག།

Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

བདམས་པ་

འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཕྲེང་འདེམས་པ།འོད་རྟགས་རེའུ་མིག་ནང་ཁོ་ན་གནས་པ་ འདེམས་གཞི་སྤྱད་མཆོག

བསྒར་འཛུད་...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

བསུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་འདེམས་ངོས་ལྟར་བསུབ་པ།

Please support us!