བདམས་པ་

འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཕྲེང་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Table - Select - Row.


འོད་རྟགས་རེའུ་མིག་ནང་ཁོ་ནར་གནས་སྐབས་འདེམས་གཞི་འདི་སྤྱད་ཆོག

Please support us!