ཕྲེང་

གནས་ཕྲེང་གི་མཐོ་ཚད་ ཡང་ན་、བསྒར་འཛུད་དང་ཕྲེང་བསུབ་འདེམས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In the context menu of a cell, choose Row.


མཐོ་ཚད

འདེམས་ངོས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་བཟོ་བཅོས།

མཐོ་ཚད་ཆེས་ལེགས་ཤོས་

རང་འགུལ་གྱི་ཕྲེད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འགྱུར་བ་ནས་ ཚད་མཐུན་རྐྱང་སྒྲོམ་ཀྱི་ནང་དོན་ལེན་པ་འདི་ནི་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རེས་འགོད་

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

བདམས་པ་

འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཕྲེང་འདེམས་པ།

བསྒར་འཛུད་...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

བསུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་གི་འདེམས་ངེས་པའི་ཕྲེངབསུབ་རྒྱུ

Please support us!