ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེ་

རེའུ་མིག་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེར་ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེའི་གདེངམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེ།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས།

བསྐྱར་དུ་སྒྲོམ་འདི་འདེམས་རྗེས་རེའུ་མིག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཤོག་དབྱེའི་རིགས་འདེམས་དགོས།

ཤོག་ལྷེ།

རེའུ་མིག་གི་སྔ་མ་འམ་རྗེས་མར་ཤོག་ལྷེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུལ།

ཚང་།

ཚང་མང་ཤོག་ངོས་ཀྱི་རེའུ་མིག་སྔ་མ་འམ་རྗེས་མར་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་ནང་འཇུག།

སྔོན་ལ།

རེའུ་མིག་གི་ངང་མར་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་སམ་ཚང་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུལ།

རྗེས་ལ།

རེའུ་མིག་གི་མཇུག་ལ་ཚང་དབྱེའི་རྟགས་དང་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

བེད་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་ པ།

ཤོག་དབྱེའི་རྗེས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོར་ཁྱེད་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པ་སྤྱོད་དགོས།

ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག

ཤོག་དབྱེའི་རྗེས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོར་སྤྱོད་པའི་ཤོག་བུའི་པནམ་པ་འདེམས་པ་།

ཤོག་ཨང་།

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

ཤོག་རྒལ་དང་ལྟར་རྒལ་གྱི་རེའུ་མིག་དབྱེ་བྲལ་ཆོག་པ།

རེའུ་མིག་ཕྲེང་སོ་སོའི་ནང་ཤོག་དབྱེ་རམ་ཚང་དབྱེ་བྱས་ཆོག་

允许跨页和跨列换行

རེའུ་མིག་ཕྲེང་ནང་ཤོག་དབྱེ་འམ་ལྟར་རྗེས་ཆོག་ གལ་ཏེ་བསྐྱར་ཟློས་ཁ་བྱང་བདམས་ན་ བདམས་གཞི་འདི་རེའུ་མིག་གི་འགོ་ཕྲེང་ལ་སྤྱོད་དགོས།

གཤམ་གྱི་དུམ་མཚམས་དང་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་པ།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུགས་སྐབས་ རེའུ་མིག་དང་གཤམ་གྱི་དུམ་མཚམས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ནང།

ཤོག་ལྷེ་སོ་སོའི་ཐོག་ཡང་བསྐྱར་མངོན་པ།

རེའུ་མིག་རིང་ཚད་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ལས་འགལ་ཚེ་ཤོག་ལྷེ་གསར་པའི་ནང་རེའུ་མིག་ཁ་བྱང་སྐྱར་ཟློས་བྱ།

The first ... rows

ཁ་བྱང་ནང་ཚུད་པའི་ཕྲེང་གྲངས་ནང་འཇུག།

Text orientation

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

དྲང་འཕྱང་སྙོམས་སྒྲིག་རྣམ་པ།

རེའུ་མིག་ནང་གི་དྲ་མིག་ལ་ཡི་གེའི་དྲང་འཕྱང་སྙོམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱ་བ།

Please support us!