རིའུ་མིག

འདེམས་ངེས་པའི་རིའུ་མིག་ཆེ་ཆུང་གནས་ས་བར་རྒྱང་དང་སྙོམ་སྒྲིག་ཐབས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་འདེབས་གཞི་གཏན་འཁེལ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Table - Properties - Table tab.


གཏོགས་གཞི།

མིང་།

རིའུ་མིག་ནང་ལོས་ཀའི་མིང་ནང་འཇུག་མིང་འདི་བེད་སྤྱད་ན་ལས་རོགས་ནང་རིའུ་མིག་ལམ་སེང་བཪྙེས་ཐུབ་

ཞེང་ཚད།

རིའུ་མིག་ཞེང་ཚད་སྤྱོད་རྒྱུ་སྙོམ་སྒྲིག་ཐབས་ཚུལ་ཁོང་ནང་འདེམས་གཞིརང་འགུལ་འདེམས་གཞི་འདེམས་མེད་པའི་སྐབས་ཡང་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བེད་སྤྱོད།

ལྟོས་བཅས་ཀྱི།

རིའུ་མིག་ཞེང་ཚད་མངོན་ཏེ་ཤོག་ངོས་ཞེང་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་ཚད་མཚོན་པ་

སྙོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་རིའུ་མིག་གི་སྙོམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞིར་་བེད་སྤྱོད་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག

རང་འགུལ།

ཆུ་སྙོམ་ཁ་ཕྱོགས་སྟེང་རིའུ་མིག་ཤོག་ངོས་ཀྱི་གཡོན་གཡས་མཐའ་རྒྱང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་དགོས། HTML ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རིའུ་མིག་ལ་ལྟོས་ན་འདེམས་གཞི་འདི་ངོས་སྦྱོར་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས།

གཡོན་ཕྱོགས།

རིའུ་མིག་གི་གཡོན་མཐའ་འགྲམ་དང་ཤོག་ངོས་གཡོན་མཐའ་རྒྱང་སྙོམ་སྒྲིག་

གཡོན་མཐའ་རྒྱང་།

རིའུ་མིག་གི་གཡོན་མཐའ་འགྲམ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་བར་རྒྱང་ཁོངས་ཀྱི་གཡོན་སྒྲོམ་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ནང་སྐུམ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་

གཡས།

རིའུ་མིག་གི་གཡས་མཐའ་འགྲམ་དང་ཤོག་ངོས་མཐའ་རྒྱང་སྙོམ་སྒྲིག་

དཀྱིལ་བསྡུ།

ཤོག་ངོས་ནང་གི་རིའུ་མིག་ཆུ་སྙོམ་དཀྱིལ་བསྡུ།

ལས་སྒུལ།

ཁྱེད་ཀྱིས་བར་རྒྱང་ཁོང་ཀྱི་གཡོན་སྒྲོམ་གཡས་སྒྲོམ་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲང་ཐང་ལ་ཞིག་ཏེ་རིའུ་མིག་ཆུ་སྙོམ་བྱ་དགོས་LibreOffice རང་འགུལ་རིའུ་མིག་ཞེང་ཚད་རྩིས་རྒྱག་ གལ་ཏེ་ཕྲེང་ཞེང་འགའ་རེ་གཏན་འཁེལ་ འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་2002-02-02 02:02:02

བར་རྒྱང་།

གཡོན་ཕྱོགས།

རིའུ་མིག་གི་གཡོན་མཐའ་འགྲམ་དང་ཤོག་ངོས་གཡོན་མཐའ་རྒྱང་དབར་གྱི་སྟོང་མིག་ནང་འཇུག་དགོས།གལ་ཏེ་སྙོམ་སྒྲིག་ཁོང་ནང་རང་འགུལ་ཡང་ན་གཡོན་སྙོམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་བདམས་པ་ཡིན་ན་ འདེམས་གཞི་འདི་བེད་སྤྱོད་མི་ཐུབ།

གཡས།

རིའུ་མིག་གཡས་མཐའ་འགྲམ་དང་ཤོག་ངོས་གཡས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱང་དབར་གྱི་བར་རྒྱང་ནང་འཇུག་ གལ་ཏེ་གཡས་སྙོམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་བདམས་ན་རང་འགུལ་ཡང་ན་གཡས་སྙོམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་བདམས་ན་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་མི་ཐུབ།

Above

རིའུ་མིག་སྟེང་མཐའ་འགྲམ་དང་རིའུ་མིག་སྟེང་ཡི་གེའི་དབར་གྱི་བར་རྒྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

འོག་ཕྱོགས།

རིའུ་མིག་འོག་གི་མཐའ་འགྲམ་དང་རིའུ་མིག་འོག་གི་ཡིག་ཚགས་དབར་གྱི་བར་རྒྱང་ནང་འཇུག་

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Properties

Text direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Please support us!