གཞན་དག་

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles -open context menu Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.


མིང་།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་མིང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་རྒྱུག

མིང་།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་མིང་འཇུག་

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

བྱ་ཡུལ་ རིས་དབྱིབས་སམ་སྒྲོམ་གཞིར་ཐད་མིང་གཞན་གཏན་འཁེལ་ བྱས་ན་བྱུང་རིང་བའི་ཡིག་ཚགས་ལས་སྣོན་སྐབས་དེ་ཚོ་མགྱོགས་པ་མཉེས་ཐུབ།


གསལ་གཤརགཤར་ཡི་གེ་(སྒྲོམ་གཞི་འཕྱོ་སྒུལ་ཁོ་ནར་སྤྱོད་ རིས་དབྱིབས་དང་བྱ་ཡུལ་)

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་ Web མིག་བཤར་ནང་མངོན་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་དགོས་འདེངམས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཡང་ལེའུ་ལྷག་མ་སྤྱོད་པའི་རོགརོག་རམ་སྤྱད་ཆོག་

ཐག་སྦྲེལ་སྔ་མ།

ཐག་སྦྲེལ་རིས་ལྟར་ནང་གནས་པའི་མིག་སྔའི་རྣམ་གྲང་སྔོན་གྱི་རྣམ་གྲང་མངོན་ཐུབ་(བྱ་ཡུལ་ རིས་དབྱིབས་སམ་སྒྲོམ་གཞི་)གལ་ཏེ་སྒྲོམ་གཞི་ཐག་སྦྲེལ་ཡིན་ན་མིག་སྔའི་སྒྲོམ་གཞི་དང་་དམིགས་ཡུལ་སྒྲོམ་གཞི་ཚང་མ་ངེས་པར་སྟོང་པར་འཇོག་རྒྱུ་

ཐག་སྦྲེལ་ཕྱི་མ།

ཐག་སྦྲེལ་རིམ་ལྟར་ནང་གནས་པའི་མིང་སྔའི་རྣམ་གྲང་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་གྲང་མངོན་པ་(བྱ་ཡུལ་རིས་དབྱིབས་སམ་སྒྲོམ་) གལ་ཏེ་སྒྲོམ་ཐག་སྦྲེལ་ཡིན་ན་དམིགས་ཡུལ་སྒྲོམ་ངེས་པར་དུ་སྟོང་པ་འཇོག་དགོས་

སྲུང་སྐྱོབ།

འདེམས་གཞི་རྣམ་གྲང་སྤྱོད་དགོས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་གཏན་འཁེལ།

སྲུང་སྐྱོབ་ནང་དོན།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་ཀྱི་ནང་དོན་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་བཀག་འགོག་དགོས་

ཁྱེད་ཀྱི་སྔར་བཞིན་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲང་ནང་དོན་འདྲ་ཕབ་ཐུབ།

སྲུང་སྐྱོབ་གནས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་ཀྱི་གནས་ས་འཕྱིང་རྒྱབ་

ཆེ་ཆུང་སྲུང་སྐྱོབ།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་ཆེ་ཆུང་བཀོད་སྒྲིག་

གཏོགས་གཞི།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲང་ལ་གཏག་པར་དང་ཡིག་དེབ་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ།

ཀྱོག་ཙམ་ཡིག་ཚགས་ནང་རྩོམ་སྒྲིག་ཆོས་(སྒྲོམ་གཞི་ཁོ་ནར་དམིགས་)

ཀྱོག་ཙམ་གྱི་(སྲུང་སྐྱོབ་འབྲི་བ་)ཡིག་ཚགས་སྒྲོམ་ནང་གི་ནང་དོན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་

གཏག་པར།

ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་སྐབས་འདེམསངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲང་ཚུད་ཡོད་

ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེ།

སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་གི་ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བཀོད་སྒྲིག་སྤྱོད་དགོས་ན་རིའུ་འགོད་ནང་ནས་ད་ཡོད་ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས་བཀོད་སྒྲིག་བརྒྱུད་སྤྱོད་ཐོག་འདེམས་དགོས།

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས

Please support us!