འདེམས་གཞི།

ཁོངས་ཀྱིས་ཚང་གྲངདང་ཚལ་དབྱེའི་པར་རིས་གཏན་འཁེལ་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Sections - Options button.


ས་ཁོངས་ཀྱིས་འདིར་གནས་པའིཤོག་ངོས་ཀྱི་ཕྲེང་རྗེས་ཤོག་དབྱེའི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་བསྟུན་་དགོས།

དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཚང་བཞིའི་བར་རིས་ཀྱིས་ཤོག་ངོས་རྣམ་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་ཚང་གཉིས་པར་རིས་ཁོངས་བསྒར་འཇུད་བྱེད་དགོས་ཚོ་ཚང་གཉིས་པར་རིས་དེ་ཚང་བཞིའི་པར་རིས་ཀྱི་ཚང་གཅིག་ནང་སྟོང་འཇུག་བྱེད།

ཁྱེད་རང་གིས་ཁོངས་སྟོང་འཛུད་ཀྱང་བྱས་ཆོག་དེ་ཡང་ཁོངས་ཞིག་ཁོངས་གཞན་ཞིག་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

ནང་བསྐུམ་

ཤོག་ལྟིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མཐའ་རྒྱང་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་པ་རྒྱུད་ས་ཁོངས་ནང་བསྐུམ་བྱེད།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Please support us!