ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.


ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་མཚན་འཇོག་གི་ཚང་དབྱེའི་པར་དབྱིབས་ནང་བདམས་ལེན་ནམ་རང་སྟོབས་ཀྱི་བཙུགས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པར་པར་དབྱིབས་བེད་སྤྱོད་སྐབས་རྣམ་པ་འདིའི་བེད་སྤྱད་ཤོག་ངོས་ཚང་མར་གསར་འགྱུར་ཡོང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཁྱེད་རང་ཚང་གི་རྣམ་པར་ཚང་དབྱེའི་པར་དབྱིབས་བེད་སྤྱོད་སྐབས་རྣམཔ་འདི་བེད་སྤྱོད་པའིཚང་ཡོངས་རྫོགས་གསར་འགྱུར་ཡོང་ཁྱེད་ཀྱི་ཟང་འགྱུར་བ་ དེ་ཚང་རྐྱང་པའི་ ཚང་དབྱིའི་རིས་སུ་བེད་སྤྱོད་ཆོག

Settings

སྟར།

ནང་འཇུག་འགོས་རྒྱུ་ནི་ཤོག་ངོས་དང་སྒྲོམ་ཁོངས་ནང་ཚང་གྲངས་བཀོད་སྒྲིག་དགོས་

འདེམས་གཞིའི་ཚང་གནས།

ཁྱེད་ཀྱི་ཀྱང་སྔོན་མཚན་འཇོག་ཞིག་གི་མིང་དབྱེའི་པར་རིས་བདམས་ཆོག

Tooltips describe each predefined selection.

བེད་སྤྱོད་པ།

བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བདམས་དགོས་仅当通过选择[格式] - [分栏...]访问此对话框时 此选项才可用

note

The following two options are only available when formatting sections.


ཆ་འགྲིན་ཚང་ཞེང་ལེགས་སྒྲིག

Evenly distributes the text in multi-column sections.

Text direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་ཀྱི་སྔོན་ལྟས་ཚང་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཤོག་ངོས་མངོན་མི་ཐུབ།

ཚང་ཞེང་དང་བར་ཆོད།

རང་འགུལ་གྱི་ཞེང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག

ཞེང་ཚད་མཚུངས་པའི་ཚང་ཞིག་བཟོ་དགོས།

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

མངོན་པའི་ཚང་གི་ཨང་འགོད་དང་དེའི་བར་གྱི་ཞེང་ཚད་དང་བར་ཆོད།

གཡོན་བལྟས་མདའ་བརྩེ།

ཚང་མངོན་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཚང་གཅིག་སྤོས།

Left Arrow Icon

གཡོན་བལྟས་མདའ་བརྩེ།

གཡས་ལྟས་མདའ་རྩེ།

ཚང་མ་མངོན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཚ་ང་གཅིག་སྤོ་རྒྱུ་

Right Arrow Icon

གཡས་ལྟས་མདའ་རྩེ།

ཞེང་ཚད།

ཚང་འདིའི་ཞེང་ཚད་ནང་འཇུག་རྒྱུ་

བར་རྒྱང་།

ཚང་དབར་གྱི་བར་ཆད་ནང་འཇུག་རྒྱུ་

བར་གཅོད་ཐིག

此区域仅在版式包含多栏时可用

Style

གདམ་ངའི་ཚང་པར་ཆོད་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་ གལ་ཏེ་བར་ཆོད་ཐིག་མ་མཁོ་ན་ "མེད་" བདམས་རྒྱུ་

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

མཐོ་ཚད།

བར་གཅོད་ཐིག་གི་རིང་ཚད་ནང་འཇུག་ ཚང་སྤྱད་དེ་ས་ཁོངས་མཐོ་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་བསྡུར་བ་མཚོན་པ་བྱེད།

གནས་ས།

བར་གཅོད་ཐིག་གི་དྲང་འཕྱང་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་འདེམས་པ། བར་གཅོད་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་ཐང་ 100% ལས་ཆུང་བའི་སྐབས་ འདེམས་གཞི་འདི་གཞི་ནས་སྤྱོད་ཆོག

Please support us!