འགོ་ཡིག་བདམས་པ་

རིམ་པའི་ཡི་གེ་ཕྲེང་མང་ཟིན་ཆོག་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་འགོ་ཡིག་དིམ་པར་སྒྲིན་སྦྱང་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Drop Caps tab.


སྒྲིམཔ།

Display drop caps

བདམས་ཟིན་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་འགོ་ཡིག་དམ་ས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

ཡིག་གེ་ཧྲིལ་པོ།

དུམ་མཚམས་ནང་གི་ཡི་གེ་དང་པོ་ཚང་མ་ཆེ་བྲིས་རིམ་པར་མངོན་གྱི་ཡོད།

ཡིག་རྟགས་གྲངས།

འགོ་ཡིག་རིམ་པའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་མང་ཉུང་རྗེས་རེས་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས།

ཕྲེང་།

འགོ་ཡིག་རིམ་པསཟིན་པའི་ཕྲེང་གྲངས་ནང་འཇུག་(དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲེང་དང་པོ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མར་རྩིས་དགོས་)བདམས་བྱའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ཕྲེང་ 2 ནས་ 9 བར།

Space to text

འགོ་ཡིག་དམ་པའི་ཡི་གེ་དང་དུམ་མཚམས་ནང་གི་གཞན་གྱི་བར་ཆོད།

ནང་དོན།

ཡི་གེ།

དུམ་མཚམས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་གནས་དེ་འགོ་ཡིག་རིམ་པར་མངོན་པའི་ཡི་གེར་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས་

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

འགོ་ཡིག་དམ་པར་སྤྱོད་པའི་ཡིག་རྟགས་རྣམ་པ་འདེམས་པ།གལ་ཏེ་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཡིག་རྟགས་རྣམ་པ་སྤྱད་པ་ཡི"[མེད་]"

སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!