ཕྲེང་ཕབ་དང་ཤོག་ལྷེ་དབྱེ་ བ

Specify hyphenation and pagination options.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


སྦྲེལ་ཡིག་རྟགས།

ཡི་གེའི་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

རང་འགུལ།

རང་འགུལ་གྱིས་དུམ་མཚམས་ནང་མཁོ་བའི་གནས་ལ་ཡིག་འབྲེན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

ཕྲེང་མཐའི་ཡིག་རྟགས།

ནང་འཇུག་ནི་ཡིག་རྟགས་ཚགས་ཀྱི་

ཕྲེང་མགོའི་ཡིག་རྟགས།

ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱས་ཕཇེཇེ་ངེས་པར་དུ་ཕྲེང་འགེའི་ཡིག་རྟགས་ཉུང་ཤོག་ཐོན་དགོས་

Maximum consecutive hyphenated lines

ཡིག་གཅོད་བྱེད་ནུས་ཀྱི་ཚལ་པའི་བསྟུད་མའི་ཕྲེང་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས་

ཕྲེང་རྗེས་རེས་དང་ཤོག་ལྷེ་དབྱེ་བ།

ཤོག་ལྷེ་ནང་ཚང་གི་གཏན་འཁེལ།

ཁ་གྲངས།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་རྗེས་བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་ཀྱི་རིགས་བདམས་དགོས།

རིགས།

བསྒར་འཛུད་བྱེད་རྒྱུའི་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་ཀྱི་རིགས་འདེམས་པ་

གནས་ས།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་ས་འདེམས།

བེད་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་ པ།

选择此复选框 然后选择分页符后第一页要使用的页面样式

ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་རྗེས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོར་བེད་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པ་འདེམས་པ།

ཤོག་ཨང་།

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

འདེམས་གཞི།

དབྱིབས་རྟགས་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲེང་རྗེས་དང་ཤོག་དབྱེའི་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ།

དུམ་མཚམས་ནང་གི་སྒོ་དབྱེ།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་སམ་ཚང་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱས་རྗེས་དུམ་མཚམས་ཚང་མ་གཤམ་གྱི་ཤོག་ལྷེ་འམ་ཕྲེང་ལ་སྤོ་དགོས་

གཤམ་གྱི་དུམ་མཚམས་དང་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་པ།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་སོ་ཚང་དབྱིབས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་རྗེས་ མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སང་རྗེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་མུ་མཐུད་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་དགོས་

དུམ་མཚམས་སྔོན་གྱི་སྒོ་དབྱེ།

ཤོག་དབྱེའི་གོང་གི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲེང་གྲངས་ཉུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་བདམས་རྗེས་ཕྲེང་སྒྲོམ་ནང་ཨང་ཀི་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས།གལ་ཏེ་ཤོག་ངོས་མཇུག་བསྟུའི་ཕྲེང་གྲངས་ཕྲེང་སྒྲོམ་ནང་གཏན་འཁེལ་གྲངས་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ དུམ་མཚམས་ཤོག་ལྷེ་རྗེ་མར་སྤོ།

རྐྱང་ཕྲེང་གི་ཚོད་འཛིན།

ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་རྗེས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོའི་སྟེང་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲེང་གྲངས་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བ། བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་བདགས་རྗེས་སྒྲོམ་ནང་ཨང་ཀི་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་དགོས་གལ་ཏེ་ཤིག་ངོས་ཀྱི་འགོའི་ཕྲེང་གྲངས་ཕྲེང་ཕྲེང་སྒྲོམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་གྲངས་ལས་ཉུང་ཡོད་ན་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

སྤྱད་པ།

བཟོ་བཅོས་སམ་བདམས་པའི་གྲངས་ཐང་སྤྱད་ འོན་ཀྱང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་མི་རྒྱག་པ།

Orphans.

Please support us!