ཤོག་ཞབས་

ཁྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་བདམས་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པར་དམིགས་ཏེ་ཤོགཞབས་ནམ་བསུབ་ཆོག་ཤོགཞབས་ཐོག་ཤོག་ངོས་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ཤོག་ངོས་ཚང་མའི་ནང་གསབ་སྟོན་ཐུབ་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ ཚད་ལྡན་ ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་སྟོན་དགོས་ གལ་ཏེ་ཡིག་ཚང་ནང་ཤོག་ཞབས་རྣམ་པ་གཞན་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་ན་ རྣམ་པ་ དེ་དག་ཀྱང་རིས་ཚན་ནང་མཚོན་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The footers are visible only when you view the document in print layout (enable View - Normal).


ཤོག་ཞབས་ཡོད་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པའི་སྔོན་ལ་བསྐྱར་འདེམས་རིས་རྟགས་གཅིག་མངོན་གྱི་ཡོད།

ཤོག་ཞབས་བསུབ་དགོས་ན་མཐོང་རིས་] - ཤོག་ཞབས] དེ་རྗེས་ཤོག་ཞབས་དེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པ་འཚོལ་དགོས།ཤོག་ངོས་འདིའི་རྣམ་པ་བེད་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་ཚང་ མའི་ནང་གི་ཤོག་ཞབས་ཚང་ མ་བསུབ་དགོས།

ཡིག་ཚང་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོསརྣམ་པ་ཚང་མར་ཤོག་ཞབས་གསལ་སྟོན་དང་སུབ་དགོས་ན་ མཐོང་རིས་ -ཤོག་ཞབས་ - ཚང་མ་འདེམ་དགོས།

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!