ཤོག་སྨིན་

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་བདམས་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་གཞིགས་ནས་ཤོག་སྨིན་ཁ་སྣོན་ནམ་སུབ་པ ཤོག་སྨིན་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ལྡན་པའི་ཤོག་ངོས་ཡོད་ཚད་ནང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཆོག།གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ "ཚད་ལྡན་"ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ཁོ་ན་སྒྲིག་ཡོད་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ན་ བཟོ་ལྟའི་འདེངདག་དེ་རྗེས་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Header and Footer - Header


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The headers are visible only when you view the document in print layout (enable View - Normal).


ཤོག་སྨིན་ཡོད་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་སྔོན་དུ་བདམས་པའི་བྲིས་རྟགས་ཤིག་མངོན་པ།

ཤོག་སྨིན་སུབ་པ་ན་ [མཐོང་རིས་] - [ཤོག་སྨིན་] འདེམ་པ་དང་དེ་ནས་ཤོག་སྨིན་དེ་ཚུད་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ།འདེམས་དགོས་ ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཤོག་ངོས་ནང་གི་ཤོག་སྨིན་ཚང་མ་སུབ་པ།

ཡིག་ཚགས་ནང་བེད་སྤྱོད་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ཡོད་ཚད་ནང་ཤོག་སྨིན་ཁ་སྣོན་ནམ་སུབ་དགོས་ན་ [མཐོང་རིས་] - [ཤོག་སྨིན་] - [ཚང་མ་]འདེམས་པ།

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Please support us!