ཤོག་ཞབས།

HTML ཡིག་ཚགས་སམ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འོད་རྟགས་མིག་སྔར་ཡོད་པའི་གནས་སར་ཞབས་དེབ་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

གལ་ཏེ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཞབས་དེབ་མང་པོ་ཚུད་ཡོད་ན་ "ཞབས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་གྱིས་ཞབས་དེབ་ཕན་ཚུན་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་པའི་"གོང་གི་"དང་"འོག་གི་"མཐེབ་གནོན་སྤྱོད་རྒྱུ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

ནང་དོན།

ཤོག་ཞབས་རིགས།

བསྒརའཛུད་བྱེད་རྒྱུ་ཤོག་ཞབས་རིགས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།ཤོག་ཞབས་ HTML ཁུངས་ཚབ་ཨང་ནང་བྲིས་རྟགས་

མིག་བཤར།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཞབས་དེབ་ཡིག་ཆ་གནས་ངེས་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་"བསྒརའཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

ཡི་གེ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསྒརའཛུད་བྱེད་རྒྱུ་ཤོག་ཞབས་ཚབ་ཨང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

Please support us!