གཞི་གྲངས་མཛོད་

མི་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་བཟོ་བཅོས་བྱེད། ཡིག་དུམ་བསྒརའཛུད་བྱས་པའི་ནང་དོན་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་མངོན་དགོས་ན་ ཚབ་བརྗེར་སྤྱོད་པའིགཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ངེས་པར་དུ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་མིང་ཚུད་ཡོད་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་ན་གི་གནས་ཡུལ་ཡིག་དུམ་ནི་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ནས་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་ཞིག་ ཡིན་ན་དེ་མིན་གྱི་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་དེར་ཚབ་བརྗེར་བེད་སྤྱད་ཆོག་པ་ཡིན་ལ་ མ་གཅིག་པའི་གནས་ཡུལ་བསྒརའཛུད་བྱས་ཆོག

གཞི་གྲངས་མཛོད་བཟོ་བཅོས།

གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ ཐེངས་གཅིག་ལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་གཅིག་ཁོ་ན་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ།

བེད་སྤྱོད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད།

མིག་སྔའི་བེད་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྒྲིག་དགོས།རེའུ་འགོད་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཚང་མར་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཡིག་དུམ་ཞིག་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

བེད་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད།

Lists the databases that are registered in LibreOffice.

མིག་བཤར།

འདེམས་ཆོག་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་(*.odb)"ཁ་ཕྱེ་"གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས་པས། འདེམས་ངེས་ཡིག་ཆ་"བེད་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་དགོས།

མཚན་ཉིད།

Replaces the current data source with the data source that you selected in the Available Databases list.

དེ་ལྟར་བྱས་པས་གཞི་གྲངས་མཛོད་གཞན་དག་གིས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཚབ་བརྗེ་བྱེད་ཐུབ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་གཉིས་ཀྱིས་ནང་ཕན་ཚུན་ཟླ་སྒྲིག་པའི་ཡིག་དུམ་མིང་དང་ཡིག་དུམ་རིགས་ཚུད་པར་འགན་སྲུང་གནང་དགོས།

  1. ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. "བེད་སྤྱོད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་"རེའུ་འགོད་ནང་ ཚབ་བརྗེ་དགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་དགོས།

  4. "བེད་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་"རེའུ་འགོད་ནང་ ཚབ་བརྗེ་ཆོག་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་དགོས།

  5. "མཚན་ཉིད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

Please support us!